Käyttöehdot

22.04.2022

1. Yleistä

Tahtoo Häät Oy:n (jatkossa ”Palveluntarjoaja”) omistaman ja ylläpitämän tahtoo.fi -verkkosivuston ja sivustolla tarjotun Tahtoo-hääsovelluksen (jäljempänä näistä käytetään nimeä ”Palvelu”) käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).

Palvelun käyttäjiksi katsotaan tahtoo.fi -verkkosivustolla vierailijat, Palveluun rekisteröityneet ja käyttäjätilin avanneet henkilöt riippumatta siitä käyttävätkö he maksullisia vai maksuttomia osioita Palvelusta, käyttäjien Palvelussa luomien henkilökohtaisten hääsivujen vierailijat tai millä tahansa muulla tavoin Palvelua hyödyntävät, sekä Palveluun profiilin luoneet yritykset (jatkossa edellä mainituista luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä käytetään yhteistä nimeä "Käyttäjä" tai ”sinä”).

Ottaessasi Palvelun käyttöösi vakuutat tutustuneesi näihin Käyttöehtoihin ja vahvistat ymmärtäneesi niiden sisällön sekä sitoudut noudattamaan Käyttöehtoja käyttäessäsi Palvelua. Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä. Mikäli et hyväksy Käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa välittömästi Palvelun käyttö sekä huolehtia siitä, ettet jaa Palvelussa mitään sisältöä tai tietoja, kuten henkilötietoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman eri suostumusta Käyttäjältä siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä.

2. Palveluun rekisteröityminen ja käyttöoikeus

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen sekä muiden mahdollisten Palveluntarjoajan sopimusehtojen mukaisesti.

Palvelua saa käyttää vain henkilökohtaista tarkoitusta varten, poikkeuksena Palvelussa profiilin julkaisevat yritykset. Voidaksesi rekisteröityä Palveluun ja käyttääksesi Palvelun maksullisia osioita sinun on oltava vähintään 18-vuotias.

Palvelun käyttöoikeutta ei voi siirtää eteenpäin, eikä se oikeuta käyttämään Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä sopimusta Palveluntarjoajan kanssa. Käyttäjällä ei ole myöskään oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen sisältämästä aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua.

Palvelun sisältämän hääsovelluksen osioiden käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja henkilökohtaisen käyttäjätilin luomista. Rekisteröitymisen yhteydessä sinua pyydetään antamaan Palvelun toimittamisen kannalta tarpeelliset henkilötiedot. Ilmoittamiasi yhteystietoja käytetään myös tunnistamiseesi muun muassa käyttäjätilin salasanaa vaihdettaessa.

Jos olet antanut tahallisesti virheellisiä tietoja käyttäjätilin rekisteröinnin yhteydessä, Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa Palvelua koskeva sopimuksesi päättymään välittömästi, ilmoitettuamme ensin päätöksestämme sinulle.

3. Palvelun hinta ja maksuehdot

Palveluntarjoajan tarjoaman Palvelun eri osiot voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen Palvelun osion osalta on kerrottu Palveluntarjoajan verkkosivustolla, onko kyse maksullisesta osiosta.

Palvelun maksullisten osioiden käyttäminen edellyttää Palvelun verkkosivustolla ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksamalla tietystä maksullisesta Palvelun osiosta perittävän maksun Käyttäjä saa henkilökohtaisen, ei-kaupallisen käyttöoikeuden käyttää Palvelua (poikkeuksena Palveluun profiilin luoneet yritykset).

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun osioiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Merkittävistä muutoksista palvelun osioiden hinnoissa ja hinnoitteluperusteissa ilmoitetaan etukäteen Käyttäjille Palvelun kautta.

Mikäli Palvelun Käyttäjä on yksityishenkilö, hänellä on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa käyttöönottamansa Palvelun maksulliset osiot ilmoittamalla siitä 14 päivän kuluessa Palveluun kohdistuvasta maksusuorituksestaan. Käyttäjällä ei kuitenkaan ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta eikä oikeutta suorittamansa maksun palautukseen, mikäli hän on aloittanut Palvelun maksullisten osioiden käyttämisen ennen edellä mainitun peruuttamisajan päättymistä.

Palvelun Käyttäjinä olevien yritysten osalta Palveluntarjoaja on sopinut hinnoittelusta ja maksuehdoista yritysasiakkaiden kanssa tehtävässä palvelusopimuksessa.

4. Oikeudet käyttäjän luomaan ja toimittamaan sisältöön

Palveluntarjoajan Palvelun sisällön ja ulkoasun omistusoikeus ja immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet kuten tekijänoikeus kuuluvat yksinoikeudella Palveluntarjoajalle tai sen Palvelun toiminnassa hyödyntämille sopimuskumppaneille, lukuun ottamatta Käyttäjän Palveluun tallentamaa, tuottamaa tai lataamaa sisältöä tai Käyttäjän Palvelun kautta jakamaa tai julkaisemaa sisältöä.

Vastaat itse Palveluun tallentamastasi tai Palvelun kautta muille jakamastasi sisällöstä, kuten tekstistä, kuvista, videoista, grafiikasta ja muista materiaaleista ja siitä, ettei edellä mainittu sisältö loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Palveluntarjoaja ei tarkasta Palveluun tallentamaasi tai siellä jakamaasi sisältöä etukäteen. Olet vastuussa siitä, ettei Palveluun tallentamasi ja jakamasi sisältö ole näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista eikä aiheuta haittaa tai häiriötä Palvelun käyttämiselle, Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Sinun on huolehdittava siitä, että pyydät luvan Palvelussa jakamissasi kuvissa tai videoissa esiintyviltä henkilöiltä kuvien tai videoiden julkaisuun Palvelussa. Vastaat myös siitä, ettei Palvelussa jakamasi aineisto loukkaa kenenkään henkilön yksityisyydensuojaa tai kunniaa.

Tallentamalla, tuottamalla tai lataamalla Palveluun sisältöä annat Palveluntarjoajalle ilman erillistä korvausta oikeuden käyttää, muokata, esittää julkisesti, jäljentää, toistaa ja jakaa kyseistä sisältöä Palvelussa ja Palvelun kautta muun muassa Palvelun teknisen ylläpidon toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, Palveluntarjoajan lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisen osoittamiseksi, muuhun lain tai viranomaismääräysten vaatimaan tarkoitukseen sekä muuhun Palveluntarjoajan tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen. Palveluntarjoaja huolehtii ja vastaa tällöin siitä, ettei kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai yksityisyydensuojaa loukata.

5. Palvelun käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen, Palvelun tietosuojaselosteen, mahdollisen erillisen sopimuksen tai Palvelun lainvastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa perusteella olla julkaisematta Käyttäjän Palveluun tallentamaa sisältöä sekä poistaa Palvelussa julkaistu Käyttäjän sisältö ilman ennakkoilmoitusta, mikäli Käyttäjän sisältö Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai jos sisältö on lain tai hyvän tavan vastaista, tai mikäli Käyttäjän sisältö on vahingollista tai haitallista Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea ja poistaa Käyttäjän käyttäjätili välittömästi tai rajoittaa Käyttäjän tilille kirjautumismahdollisuuden väliaikaisesti ilman ennakkoilmoitusta, mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti tai mikäli Palveluntarjoajalla on perusteltu syy olettaa tällaisen rikkomuksen tapahtuneen.

6. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuunrajaus

Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman Palvelun, mutta ei anna takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Palvelun käyttäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla.

Kuluttaja-asemassa olevien Käyttäjien osalta Palveluntarjoaja vastaa Palvelun laadusta ja toimivuudesta sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti Käyttöehdoissa mainitut rajoitukset soveltuvilta osin huomioiden.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palvelun tiettyjen osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin.

Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sen saatavuudesta. Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huoltotöiden, laitteistoasennuksen, teknisten vikojen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluun sisältyvän tai Palveluun tallennetun Käyttäjän sisällön muuttumisesta eikä katoamisesta edellä mainittujen syiden johdosta.

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua jatkuvasti ja tämän vuoksi Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, ohjelmistoja sekä muita Palvelun osia osana normaalia toimintaansa, parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat Palveluntarjoajan yksinomaisessa päätäntävallassa. Palveluntarjoajalla on näin ollen milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää ja Käyttäjien ja kolmansien tahojen välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja keskustelufoorumeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun tallennetun, ladatun ja lisätyn sisällön kautta. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Palveluntarjoaja ei ole miltään osin vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjän vastuiden laiminlyönnistä mahdollisesti seuraavista kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien tai yksityisyydensuojan loukkauksista.

Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun käytöstä, Palvelun estyneestä käytöstä, Palvelun toiminnasta tai Palvelun piirteistä, oikeudettomasta pääsystä Palvelun sisältöön tai sisällön luvattomasta muuttamisesta, tai muusta vastaavasta aiheutuneesta välittömästä tai välillisestä vahingosta kuten viivästys, käyttöoikeuden tai tiedon tai sisällön menetys taikka muu taloudellinen menetys Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

7. Tietojen säilytys ja varmuuskopiointi

Palveluntarjoaja pyrkii säilyttämään Käyttäjän Palveluun tallentamat tiedot niin kauan kuin Käyttäjä käyttää aktiivisesti Palvelua muun muassa varmuuskopioimalla tiedot säännöllisesti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palveluun tallennettujen tietojen säilyvyyttä eikä vastaa tietojen muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta tai siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Erityisesti kannattaa huomioida, että Palvelua ei ole tarkoitettu tietojen pitkäaikaista säilyttämistä tai tietojen varmuuskopiointia varten.

Koska Käyttäjän tuottama sisältö voidaan poistaa Palvelusta milloin tahansa, Palveluntarjoaja suosittelee Käyttäjää säilyttämään Palveluun ja sen kautta lähetetyt viestit ja muun Palvelussa tuotetun sisällön varmuuskopiot aina myös muualla kuin Palveluntarjoajan Palvelussa.

Käyttäjän Palveluun tallentamat tiedot voidaan poistaa, jos Käyttäjä ei ole käyttänyt Palvelua yli vuoteen esimerkiksi kirjautumalla käyttäjätilille tai jos Käyttäjän hääpäivästä on kulunut 12 kuukautta. Tällä varmistetaan, että Palveluun tallennetut vanhentuneet tiedot voidaan poistaa säännöllisesti.

Maksullisen Vieraiden kuvat -ominaisuuden avulla Käyttäjä voi pyytää valitsemiaan henkilöitä lähettämään heidän ottamiaan kuvia ja videoita Käyttäjälle Palvelun kautta. Vieraiden kuvat -ominaisuuden kautta ladattuja tiedostoja säilytetään Palvelussa kaksi (2) kuukautta, jolloin Käyttäjällä on mahdollisuus tallentaa tiedostot itselleen, minkä jälkeen tiedostot poistetaan automaattisesti.

Maksullisen Hääkuvat-osion avulla Käyttäjä voi jakaa häävalokuvia Palvelun kautta. Hääkuvat-osioon ladattuja tiedostoja säilytetään Palvelussa kaksitoista (12) kuukautta tai käyttäjän erikseen hankkiman lisäsäilytysajan, minkä jälkeen ladatut tiedostot poistetaan automaattisesti.

8. Henkilötietojen käsittely, evästeet ja tietoturva

Voit tallentaa Palveluun tietoja puolisostasi sekä häävieraista. Sinun tulee tällöin huolehtia siitä, että olet saanut Palveluun lisäämiltäsi henkilöiltä etukäteen luvan heidän ruoka-allergioidensa, liikuntarajoitustensa tai muiden vastaavien terveystietojensa tallentamiseen Palveluun. Sinun on myös varmistettava, että Palveluun antamasi tiedot ovat virheettömiä sekä huolehdittava niiden päivittämisestä tarpeen mukaan. Voimme omatoimisesti poistaa Palveluun lisättyjä tietoja, mikäli ne näkemyksemme mukaan loukkaavat yksityisyydensuojaa tai ovat lainvastaisia.

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietojasi Palvelun Tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen mukaisesti. Evästeitä Palvelussa käytetään erillisessä Evästeet -infossa kuvatuin tavoin.

Palveluntarjoaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Käyttäjä on tietoinen, siitä että Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että Palvelu toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Palvelu saattaa olla väliaikaisesti joko kokonaan tai osittain poissa käytöstä Palvelun ylläpidon, teknisen vian, huolto- tai asennustoimen taikka muun vastaavan syyn vuoksi.

Sinun on pidettävä salassa henkilökohtaisen käyttäjätilisi kirjautumistiedot (tunnus ja salasana) sekä varottava niiden joutumista ulkopuolisille tahoille. Tunnuksen ja salasanan yhdistelmää käytetään Palveluun rekisteröityneen käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi olet vastuussa kaikesta käyttäjätilisi välityksellä tapahtuvasta toiminnasta. Käyttäjätilin salasana on hyvä vaihtaa säännöllisesti. Huolehdithan myös käyttämiesi laitteiden riittävästä tietoturvasta. Mikäli huomaat tai epäilet, että kirjautumistietojasi hyödynnetään luvatta ulkopuolisen toimesta, sinun on välittömästi ilmoitettava tästä Palveluntarjoajalle sekä vaihdettava käyttäjätilisi salasana.

9. Kolmansien osapuolten palvelut

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa sivustojen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin Palveluntarjoaja, eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivustojen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja palvelujen käyttö tapahtuu niiden omilla käyttöehdoilla ja tietosuojaperiaatteilla.

10. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehtoihin ja Palvelun käyttöön liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluissa ei onnistuta kohtuullisen ajan kuluessa, Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riidat ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa.

Kuluttaja-asemassa olevalla Käyttäjällä on oikeus saattaa asia myös Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.kuluttajariita.fi. Ennen kuin teet ratkaisupyynnön kuluttajariitalautakuntaan, otathan yhteyttä kuluttajaneuvontaan, josta saat opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot löytyvät edellä mainitun linkin takaa.

11. Käyttöehtojen voimassaolo ja muutokset

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan tuottamiin ja ylläpitämiin Palveluihin ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää Käyttöehtoja tarpeen vaatiessa. Palveluntarjoaja informoi Käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista Palvelun yhteydessä. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen Käyttöehtojen muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä. Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja.